антични

Алкмеон от Кротон (ср. V в. пр. Хр.) – статия

Анаксагор (ок.  500 – 428 пр. Хр.) – статия

Анаксимандър (ок. 610 – 546 г. пр. Хр) – статия

Анаксимен (поч. 528 г. пр. Хр.) – статия

Аристотел (384 – 322 пр. Хр.) – основна статия; учение за движението; метафизика

Аркиселай (316/5-241/0 пр. Хр) – статия

Архит от Тарент (428 – 347 г. пр. Хр.) – статия

Горгий (483 — 375 пр. Хр.) – статия

Демокрит (ок. 460 – ок. 370 г. пр. Хр.) – статия

Диоген Синопски (ок. 400 – 325 г. пр. Хр.) – статия

Емпедокъл (ок. 490 – 430 пр. Хр.) – статия

Епиктет (ок. 55 – 135 г. сл. Хр.) – статия

Епикур (ок. 341 – ок. 271 г. пр. Хр) – статия

Зенон от Елея (ок. 490 – ок. 430 г. пр. Хр.) – статия

Зенон от Китион (ок. 334 – ок. 262 г. пр. Хр.) – Диоген Лаерций за Зенон

Карнеад (ок. 214–129/8 г. пр. Хр.) – статия

Ксенофан (ок. 570 – ок. 475 пр. Хр.) – статия

Левкип (първа пол. на 5 век пр. Хр.) – статия

Лукреций Кар (ок. 99 – 55 г. пр. Хр.) – статия; On nature [GR; EN, Burnet, 1892]

Марк Аврелий (26 април 121 – 17 март 180 г. сл. Хр.) – статияThe Meditations [EN, Long 1862]

Парменид (ок. 515 – сл. 450 г. пр. Хр.) – статия;

Платон (ок. 428 – ок. 348 г. пр. Хр.) – статия; Пирът [BG]; Горгий [BG]; Федон [BG]; Лизис [BG]; Хармид [BG]

Пирон (ок. 365 – 275 г. пр. Хр.) – статия

Питагор (ок. 570 – ок. 495 пр. Хр.) – статия

Плотин (ок. 204 – 270 г. сл. Хр.) – статия

Порфирий (ок. 234– ок. 305 г. сл. Хр.) – статия

Прокъл (412 – 485 г. сл. Хр.) – статия

Протагор (ок. 485 – ок. 420 г. пр. Хр.) – статия за Протагор; общо за софистите

Секст Емпирик (ок. 160–210 г. сл. Хр.) – статияOutlines of Pyrrhonism [EN]

Сенека (ок. 3 пр. Хр. – 65 г. сл. Хр) – статия

Сократ (ок. 470 – 399 г. пр. Хр.) – статия

Тимон от Филунт (ок. 320–230 пр. Хр) – статия

Талес от Милет (ок. 625 – ок. 545 г. пр. Хр.) – статия

Теофраст (ок.  371 – c. 287 пр. Хр.) – статиястатия; Характери [BG]

Филолай от Кротон (ок. 470 – ок. 385 г. пр. Хр.) – статия

Филон от Лариса (159/8 – 184/3 г. пр. Хр.) – статия

Хераклит (ок. 535 – ок. 475 г. пр. Хр.) – статия

Реклама