Свитък ХVІІI

Архив за средновековна философия и култура

Свитък ХVІІІ

Изток-Запад, София, 2012 [ISBN 619152004 – 2]

 

 

Съдържание

 

 

Гергана Динева (София)
Средновековната християнска традиция (Рим и Константинопол) и нехристиянските култури

Калин Янакиев (София)
„Медитерания“ и „Европа“. Относителността на историческото картографиране

Svetoslav Ribolov (Sofia)
A new look at the condemnations of Origen and Theodore of Mopsuestia

Смилен Марков (София)
Логико-философски критерии в христологията според трактата Против Севир на Теодор Абу Кура

Атанас Нанев (София)
Понятието за активен интелект при ал-Фараби

Лидия Кондова (София)
Етиката на Абелар – Диалогът между вяра и разум в Collationes

Слава Янакиева (София)
Богословието на екзорцизма при Хилдегард от Бинген и неговият визуално-презентативен контекст

Александра Докова (София)
„Светлинната физика“ на Роджър Бейкън

Гергана Динева (София)
Тома от Аквино върху проблема за ангелската природа

Дивна Манолова (Будапеща)
Една византийска дискусия относно приятелството в писмата на Никифор Григора

Зорница Радева (София)
Проблемът за душата в земно тяло при Марсилио Фичино. Предварителни бележки към Книга XVI, Глава 1–7 от Платоновата теология

Сергей Стефанов (София)
Раннохристиянският и ренесансовият неоплатонизъм – един паралел: Августин и Фичино

Ива Манова (Падуа)
Кръстьо Пейкич (1666–1730) и Мохамеданина, обучен в съгласие с Корана според Христовия закон (1717) – за автора и книгата

Превод

Тома от Aквино
За злото (превод от латински Цочо Бояджиев)

Рецензия

Георги Каприев (София)
Лоренцо Вала и нормите на ренесансовата философия
(За Ива Манова, Норма и реформа в ренесансовата философия)

In memoriam


Реклама