Свитък ХІХ

Archiv_19_cover_WEBАрхив за средновековна философия и култура

Свитък ХIX

Изток-Запад, София, 2013 [ISBN 619152251-4]

С ъ д ъ р ж а н и е

Олег Георгиев (София)
Истината за един мит или „хроника на една предизвестена смърт“

Мария Ванева (София)
Латинските съответствия на Аристотеловите термини εἶδος, μορφή и σχῆμα в средновековните преводи на Категории, Топика, Физика и Метафизика

Величка Такева (София)
Mappae mundi и средновековното възприятие за време и пространство

Iva Manova (Padua)
A Brief Account on the History of the Medieval and Early Modern Anti-Muslim Polemic

Иван Христов (София)
Синергията в учението на св. Григорий Нисийски

Герасим Петрински
Произходът на мотива за небесните митарства в житието на св. Василий нови

Atanas Shinikov
Intellect, Madness, Instinct: Defining Foolishness in Ibn al-Jawzi’s Stories of Fools

Карлос Стел (Лувен)
Средновековната философия: невъзможен проект? Тома от Аквино и „авероисткия“ идеал за щастие

Смилен Марков (София/Лозана)
Теофан Никейски и приносът на паламитите в дискусията за вечността на света

Christiaan W. Kappes (Universidad de los Hemisferios, Quito)
Idolizing Paganism – Demonizing Christianity: à propos: N. Siniossoglou, Radical Platonism in Byzantium: Illumination and Utopia in Gemistos Plethon

In memoriam

Реклама