Свитък ХV

Архив 15Архив за средновековна философия и култура

Свитък ХV

Изток-Запад, София, 2009 [ISBN 954321543 – X]

Съдържание

Велислава Тодорова, Христо Хр. Тодоров (София)
За останалите шест категории (Един логически проблем в неоплатоническата интерпретация на Аристотел)

Georgios D. Panagopoulos (Patras)
Der menschliche Leib bei Basileios dem Großen

Борис Маринов (София)
Севир Антиохийски срещу Халкидон (кулминацията на една полемика на границите на християнското средновековие)

Леонтий Византийски
Разрешение на предложените от Севир съждения
(превод от старогръцки: С. Риболов)

Леонтий Византийски
Тридесет глави против Севир
(превод от старогръцки: С. Риболов)

Велислава Тодорова, Христо Хр. Тодоров (София)
За Амфилохии на патриарх Фотий

Св. патриарх Фотий
Амфилохии, въпроси 137–147
(превод от старогръцки: В. Тодорова, Хр. Тодоров)

Смилен Марков (София/Кьолн)
Християнската философия – метод и практика (възгледът за философията на Михаил Псел)

Олег Георгиев (София)
Schola virtutum: venustas morum cum curriculum

Wouter Goris (Amsterdam)
Die Philosophie – die Wahrheit – das Christentum

Тома от Аквино
Сума против езичниците, книга трета
(превод от латински: С. Стефанов)

Сергей Стефанов (София)
Понятието „биващо“ между метафизиката и теологията

Günther Mensching (Hannover)
Licht und Geist bei Roger Bacon

Димитри Гинев (София)
Изобразителната наративност в късносредновековното светоусещане

Василиос Сирос (Чикаго)
Проблемът за общностния суверенитет при Марсилио от Падуа и някои средновековни коментатори на Аристотел
(превод от английски: М. Осиковски)

Ива Манова (София/Падуа)
Аспекти на ренесансовия хуманизъм

Иван Христов (София)
Неизвестни фрагменти от паламитските спорове в църковноисторическия и архивен институт (Част I)

Реклама