Свитък ХVІ

Свитък 16

Архив за средновековна философия и култура

Свитък ХVІ

Изток-Запад, София, 2010 [ISBN 954321705-X]

Съдържание

Andreas Speer (Cologne)
Free Minds – An Archeology of the Idea of the University

Helena Panczová (Bratislava)
St. Gregory of Nyssa: The Life of St. Macrina

Невена Димитрова (София)
Ролята на сетивното познание при Максим Изповедник

Гергана Динева (София)
Преработването на граничните понятия символ и образ във философията на Максим Изповедник в перспективата на произведенията на Псевдо-Дионисий Ареопагит

Протопрезвитер Георгиос Драгас (Бостън)
Осмият Вселенски събор (Четвърти константинополски) и осъждането на filioque

Димитър В. Атанасов (София)
Размисли върху телесната голота през Средновековието

Divna Manolova (Budapest / Sofia)
Astronomy as Battlefield? Nikephoros Gregoras, Barlaam of Calabria and the Calculation of the Sun Eclipse

Иван Христов (София)
Неизвестни фрагменти от паламитските спорове в църковноисторическия и архивен институт (част IΙ)
[гръцки оригинален текст, индекс и превод]

Георги Каприев (София)
Метафизичното мислене – откровеният прочит

(рецензия върху книгата Andreas Speer, Fragile Konvergenz. 3 Essays zu Fragen metaphysischen Denkens, Salon Verlag, Köln, 2010. 93 S. ISBN 978–3–89770–359–9 )

Реклама