Свитък ХХ

Archiv_20_CoverАрхив за средновековна философия и култура

Свитък ХX

Изток-Запад, София, 2014 [ISBN 978-619-152-443-3]

С ъ д ъ р ж а н и е

Andreas Speer (Köln)
Was sich dem Denken entzieht

Стефан Санџакоски (Струга)
Философски дискурс за патиштата на византиската гносеологија

Георги Петков (София)
„Natura-doctrina-usus“ и дефинирането на реториката през западното Средновековие според обект, цел и метод

Герасим Петрински (София)
Хермоген от Тарс и формирането на византийската канонична реторика

John A. Demetracopoulos (Patras)
Gregory Nazianzen: Sceptic or anti-Sceptic?

Nevena Dimitrova (Prague)
Practice and Theory in the „Synaxis“ of Liturgy According to Maximus the Confessor

Олег Георгиев (София)
Харизматичната култура на ХII век и формите на монашеска образованост

Тома от Аквино
Въпросът за чистилището (прев. Ц. Бояджиев)

Александра Докова (София)
Случайност и необходимост в перспективата на каузалността при Тома от Аквино. Активността на творенията

Аноним
Трактат за съвършената любов (прев. З. Радева и Б. Паскалева)

Гергана Динева (София)
Понятието „възможност“ и новата метафизика на Джон Дън Скот – чрез „невъзможност“ към онтология

Георги Каприев (София)
Богословски опит и философия в систематичния исихазъм

Смилен Марков (Велико Търново / София)
Категорията „отношение“ като структурен момент на историчност във византийската философия

Джироламо Бенвиени
Канцона за любовта (прев. Б. Паскалева)

Джовани Пико делла Мирандола
Коментар върху „Канцона за любовта“ от Джироламо Бенвиени (прев. Б. Паскалева)

Иван Билярски (София)
Правото и Свещеното или Мярката на Справедливостта

In memoriam
Жак Льо Гоф
Чезаре Вазоли

 

Реклама