Свитък XXIV

Архив за средновековна философия и култура

ARCHIV_24_Cover_WEBСвитък XXIV

Изток-Запад, София, 2018 [ISBN 978-619-01-0339-4]

С ъ д ъ р ж а н и е

Симеон Алексов (Куманово) – Паметта в гносеологията на Аврелий Августин

Василен Василев (София) – Въпросът за познанието на душата и познаването на Бога при Августин с оглед на учението за паметта

Elitsa Kaldramova (Sofia) – Understanding and Truth in Boethius’s The Consolation of Philosophy

Герасим Петрински (София) – Разказ за построяването на храма на Светата Божия Църква, наречена на Светата Премъдрост (Превод, обяснителни бележки и коментар)

Георги Каприев (София) – Никита от Марония – един особен поглед към Запада. Filioque & същностни енергии

Gergana Dineva (Sofia) – Last Possible Abstraction: The Persona Concept According to Richard of St. Victor

Кристиан Станков (София) – Проблемът за единия интелект в учението на Сигер от Брабант

Симеон Младенов (Кьолн) – Бонавентура и Оливи – два погледа върху влиянието на волята върху познанието

Бистра Господинова (София) – Affectio iustitiae при Джон Дънс Скот

Владимир Пачеманов (София) – Ролята на волята и разума по отношение на благото при Тома от Аквино и Уилям от Окам

Христо Калоянов (София) – Жест и жестикулация. Средновековния танц

In memoriam: Алберт Цимерман


 

Реклама