Свитък XXIII

Архив за средновековна философия и култура

ARCHIV_23_Cover_Half_WEBСвитък XXIII

Изток-Запад, София, 2017 [ISBN 978-619-01-0079-9]

С ъ д ъ р ж а н и е

Олег Георгиев (София) – Бележки върху дебата за вечността на света между Йоан Филопон и Прокъл

Герасим Петрински (София) – Реториката отвъд канона: Епидейктичната теория на Менандър от Лаодикея и византийското тържествено красноречие

Смилен Марков (Велико Търново) – Мъдростта като епистемологичен и антропологичен концепт от Ориген до Фотий

Калин Янакиев (София) – „Ден първи, ден осми и ден невечерен“ в доктрините на византийските отци (ІV–VІІІ в.)

Simeon Mladenov (Sofia) – Anselm of Canterbury on The Definition Of Human Nature

Slava Yanakieva (Sofia) – Representational Theology of Exorcism and Co-inherence in the Digby Mary Magdalene and Elsewhere

Гергана Динева (София) – Ролята на волята за изграждане на новото понятие „персоналност“ в контекста на изместване на фокуса от понятието „душа“. Пиер Жан Оливи и Джон Дънс Скот

Савина Петкова (София) – Рецепция на Цицероновото понятие otium в трактата
За живота в самота на Франческо Петрарка

Бистра Господинова (София) – Безкрайността в За ученото незнание на Николай от Куза

Георги Каприев (София) – Една алтернатива на онтотеологията: от средновековието до днес

Франсиско Петрарка – ХХІV, 1. До епископ Филип от Кавийон; за краткостта на живота


 

Реклама