Олег Георгиев

cv_georgiev-001

 

₪ ₪ ₪

академична биография

 • Професор – ІV.2010 катедра История на философията
 • Доктор на философските науки, година: 2008
 • Доктор по философия, година: 1989, тема на дисертационния труд: Философия и образованост. Исторически корени на образоваността
 • висше образование, Педагогика, 1975 – 1979, СУ „Св. Кл. Охридски”

 

₪ ₪ ₪

специализации

2001 – Стипедндия-DAAD – Средновековна философия и култура 2001

2004 – Берлин – FU

 

₪ ₪ ₪

заемани длъжности

1980 – СУ ”Св. Климент Охридски”- Философски факултет

 • 1980-1991 – специалист по философия към катедра Диалектически и исторически материализъм;
 • 1992-1998 – гл.ас. кат. Философия;
 • 1999 – 2004 доц. кат. Философия
 • 2004 – 2010 доц. кат. История на философията
 • 2010 – професор кат. История на философията

₪ ₪ ₪

преподавателска дейност

Философия – спец. БИН (редовно и задочно);

Философия на средновековието и ренесанса – спец.Философия (задочно);

Средновековието и свободните изкуства – СИД.

Диалектически и исторически материализъм, Философия – л. и упр. 60 ч.; 30 ч 1984 –

СУ – ФФ, ФДНУ, ГГФ, ФКНФ, ЮФ

История на философията (упр.) 30 ч 1997 – 1999 вкл. ФФ

Спецкурс: “Средновековната образованост”; 30х2 1987/1988 “Философия и образованост – средновековният магистър: от традиция към промяна”; 30х2 1989/1990 ФФ

“Идеята за времето” – Ч.І, ІІ, ІІІ, ІV (съвместно с проф.Ц.Бояджиев); 30 ч 1996-1999 ФФ “Херменевтика на индивидуалността през Средновековието”; 30 ч. 1999; 2000;2001 ФФ “Философия на човека” и “Методика на преподаването по философия” (следдипл.

Квал.) 30 ч 1991-1995 ФФ

СИД: Философия и образованост (Античност и Средновековие) 60 ч. 2004- ФФ Философия на Средновековието и Ренесанса (зад.об.) 45 2003- ФФ    Философия 60 1997- ФФ-БИН

“Науките през Средновековието” (с.и.); 40 ч. 2002- ФФ “Средновековната образованост” (з.и.); 60 ч. 2002 – ФФ  “Антична и средновековна философия” (с.и.) 30 ч. 2002-2005 ФФ

“Съвременни подходи в изучав. На фил. дисципл. в у-ще” (з.и.) 60 ч. 2001/03 ФФ

“Съвременни подходи в изучав. На фил. дисципл. в у-ще” (з.и.) 20+10 ч. 2003 – ФФ

„Граматиката през Средновековието” 30 ч. 2007 ФФ

(бакалаври): Философия – спец. БИН (редовно и задочно;

Философия на средновековието и ренесанса – спец.Философия (задочно);

Средновековието и свободните изкуства – СИД. Форми на извънаудиторна работа:

 

 • съорганизатор на философските конференции в Гьолечица – 1983; 1991-2006; съорганидатор на семинара по Средновековна философия – гр.Елена – 1983- 1992/1997-2006

 

₪ ₪ ₪

работа по проекти

CME TEMPUS Projekt 02527-96 – Institutional Internationalisation Polices of Bulgarian Universities 15.12.1997 – 30.12.1998 – Член на екипа

“Използването на информационни технологии в обучението по философия и гражданско образование” – по договор №1095/19.12.1999 между Фондация “Отворено общество” и Философски факултет на СУ “Св.Кл.Охридски” 12.1999-12.2000 Ръководител на проекта

 

₪ ₪ ₪

членство в професионални сдружения и съюзи

 • Съорганизатор на Българското общество по средновековна философия
 • Съорганизатор на Института по средновековна философия и култура
 • Член на световната мрежа „Философи на образованието”
 • Член на S.I.E.P.M. (Societe Internationale pour l’etude de la philosophie medievale), Льовен (Белгия)

 

₪ ₪ ₪

публикации

 монографии, учебници, учебни пособия

 1. Философия и образованост (в съавт.) Университетско издателство „Св.Климент Охридски”, С.1990, 184 с.
 2. Изследвания върху индивидуалността в Европейското средновековие. С., ЛИК, 1998, 175 с.
 1. Средновековната образованост. Три студии. АБ Ателие,С.2002, 96 с.

 

учебници

“Философия” – учебник за 11 клас на средното училище (в съавт. с Георги Каприев), “Ив. Богоров”, С.2001

 

студии и статии

 1. Възникване и развитие на раннохристиянските школи. Проблеми на образователното съдържание в християнството и някои въпроси, свързани с отношението между класическите и раннохристиянските школи. Сп.Философска панорама (Бюлетин на българското философско дружество). 3-4/1985.
 2. За отношението философия-образование в ранното средновековие. Раннохристиянските школи. Годишник на СУ, сер.Философия. т.:/1986, Издателство на БАН, 1993, с.95-120
 3. The Rearrangement of the Liberal Arts in the First Half of the 13th Century: Grammar and In: Miscelsnea Mediaevalia, Band 22, Scientia und Ars im Hoh- und Spamittelalter. Herausgegeben von Ingrid Craemer- Ruegenberg und Andreas Speer. Walter de Gruyter. Berlin. New York. 1994
 4. Средновековната образованост и свободните изкуства през 13 век. С, сп. Училище 1994/3 (The Medieval Scholarship and the Liberal Arts in the 13th Century, Uchiliste, Sofia, 3/1994.).
 5. Lectio De lumine intelligibili. St.Thomas Aquinas’s Commentary on The Divine names, Book IV. In: Archiv fur Mittelalterliche Philosophie und Kultur. Heft III. Herausgegeben von Tzotcho Boiadjiev, Georgi Kapriev und Andreas Speer. Universitatsverlag “St.Kliment Ohridski”, Sofia – K?ln, 1996
 6. The Medieval Master in the Cultural shift on the 12th Century: from Sacrednes to In: Annuare de l’Universite de Sofia “St.Kliment Ohridski”. Faculte de Philososphie. Livre – Philosophie, Tome 87, 1996.
 7. Византийската космография в системата на византийската образованост: Йоан Дамаскин, Михаил Псел, Симеон Сет, Евстратий Ниокейски (Byzantine Cosmography in the system of Byzantine Scholarship:John of Damascus, Michael Psellos, Symeon Seth, Eustratios from ) In: Archiv fur Mittelalterliche Philosophie und Kultur. Heft, IV, Sofia, 1997
 8. Two Perspectives of Byzantine Philosophy: John of Damascus and Michael In: What is Philosophy in the Middle Ages? Acta Academic Scientiarium, Herausgeber: Jan Aertsen und Andreas Speer im Auftrag der Akademie gemeinnetziger Wissenschaften zu Erfurt e.V. Anger 37/38 (Dacheredensches Haus) 4 (1997).
 9. Измеренията на индивидуалността в Западна Европа през периода ХІІ-ХІІІ. век (Projectiones of Individuallty in Westеrn Europe in XII-XIII ). In: Archiv fur Mittelalterliche Philosophie und Kultur. Heft V, Sofia, LIK, 1998.
 10. Pseudo-Dionysius the Areopagite and Thomas Aquinas on the Nature of the Individually The Meanings of Ipsum esse and Ipsum esse commune. In: Archiv fur Mittelalterliche Philosophie und Kultur. Heft VI. Herausgegeben von Tzotcho Boiadjiev, Oleg Georgiev, Georgi Kapriev und Andreas Speer. Universitatsverlag “St. Kliment Ohridski”, Sofia – Koln, 2000.
 11. Кентаврическият “Аз” – една онтология на трансперсоналността. Сп.”Критика и хуманизъм”, кн.10, бр.1/ 2001 г., с. 59-67.
 12. The CosmographicVisison in the Byzantine Scholarly Tradition in the 11th 12 th Centuries and its Impact on the Study of the Liberal In: In: Archiv fur Mittelalterliche Philosophie und Kultur. Heft VIII. Herausgegeben von Tzotcho Boiadjiev, Georgi Kapriev und Andreas Speer. Universitatsverlag “St.Kliment Ohridski”, Sofia – Koln, 2002.
 1. Philosophical debate for Angelic Individuation during 13th Centuries in Western Robert Grosseteste. In: Archiv fur Mittelalterliche Philosophie und Kultur. Heft IX. Herausgegeben von Tzotcho Boiadjiev, Georgi Kapriev und Andreas Speer. Universitatsverlag “St.Kliment Ohridski”, Sofia, LIK, 2003.
 2. Duns Distinctio formalis. In: Archiv fur Mittelalterliche Philosophie und Kultur. Heft X. Herausgegeben von Tzotcho Boiadjiev, Georgi Kapriev und Andreas Speer. Universitatsverlag “St. Kliment Ohridski”, Sofia, LIK, 2004 .
 3. The Role of the Philosophy in the Middle In:- Neoplatonizm and Christianity. The Bizance Tradition. Part II, Sofia, 2004.
 4. The Historical Perspective of the Relationship between Philosophy and Virtue in the Tradition of the Liberal Arts: Philo of In:- Die Geschichtlichkeit des philosophischen Denkens. Herausgegeben von Georgi Kapriev und Gunter Mensching. Sofia, 2004.
 5. Роберт Гросетест – проблемът за светлината. (Robert Grosseteste – About the Light) In: CIVITAS DIVINO-HUMANA. Sofia, 2004.
 6. The Problem of Individuation in the De Divisione Naturae (John Scot Eriugena). In: SYNESIS PHILOSOPHICA 39, 20, Zagreb, 2005, pp.47-57
 7. Игра на значения – средновековната етимология. В:-Играта през Средновековието. София, Софи-Р, 2005, с. 92-116.
 8. The Notion of Grammar and Dialectics in 11 th Century (Pietro Damiani). In:- Vernunft und Die Wurzeln der europaischen Rationalitet in der lateinischen und bzyantinischen Tradition. Herausbegeben von Georgi Kapriev und Gunther Mensching, Sofia, 2006, pp.70-80
 9. Sacred Eroticism and a Play of (Heloise and the „Virgin“ Sophia). In:- Archiv fur Mittelalterliche Philosophie und Kultur. Heft XII, Sofia, 2006, p. 64-75.

 

₪ ₪ ₪

издателска и редакторска дейност

Архив за средновековна философия и култура. Свитък ІV, с., 1997 Съставител и съ- издател.

Митовете по света (The Hutchinson Dictionary of World Myth). Издателство Отворено общество. Редактор., С., 1997

 

₪ ₪ ₪

преводи

Дженифър Хорнсби. Механизъм на действието и каузално обяснение. В: Философията в Оксфорд днес. Университетско издателство „Св.Климент Охридски” ( превод е осъществен съвместно с Патриция Георгиева), С. 1996

 

₪ ₪ ₪

papers presented at conferences and seminars

Plenary report at the 28 K?lner Mediaevistentagung:”Scientia und ars im Hoch- und Spetmittelalter”, Koln, Germany, 12-15 September.1992.

 • Kolner Mediaevistentagung: “Individuum und Individualitet im Mittelalter”, Koln, Germany , 8-11 1994.

International Conference “Gutheit–Schenheit–Licht. Der Kommentar des Thomas von Aquin zur Schrift “De divinis nominibus” des Pseudo–Dionysius (cap. IV, lect. 1-8) – Eine Begegnung von byzantinischem und lateiniscem Denken im Mittelalter”, Blagoevgrad, Bulgaria, 21-26. Juli, 1995.

 

 • Kolner Mediaevistentagung: ”Raum und Raumvorstellungen im Mittelalter”, Koln, Germany, 10-13 1996.

10 -th International Mediaeval Congres ”What is Philosophy in the Middle Ages?”, Erfurt, Germany, 25-30 August. 1997.

 • Kolner Mediaevistentagung: “Geistesleben im Jahrhundert – Neue Perspektiven”, Koln, Germany, 8-11 September. 1998.

International Conference ”L’ laboration du Vocabulaire Philosophique au Moyen ege”, Louvain, Belgium, 12-14 September.1998.

 • Kolner Mediaevistentagung “Ende ind Eschtologische Perspektiven im Mittrlalter”, Koln, Germany, 12-15 September. 2000

International Tagung “Von Byzanz nach Paris – und zuruk. Philosophie im europaischen Mittelalter. Elena, Bulgaria, 24 -29 VII, 2001

 • Kolner Mediaevistentagung “Herbst des Mittelalters? Fragen zur Bewertung des und 15 Jahrhunderts, Koln, Germany, 10-13 September. 2002

Die Geschichtlichkeit des philosophschen Denkens in Europa. Sofia, 11-13 November. (Philosophisches Seminar der Universitaat Hanover; Philosophisches Fakultaat der St.Kliment Ochridski – Universitaat, Sofia)

Vernunft und Offenbarung. Die Wurzeln der europaischen Rationalitat in der latinschen und byzantinischen Tradition.(Workshop des Philosophisches Seminar der Universitaat Hanover in Kooperation mit der Philosophisches Fakultaat der St.Kliment Ochridski – Universitaat, Sofia vom 16 bis 20, November 2004).

Реклама