Иван Билярски

Prof-Ivan_Biliarski-₪ ₪ ₪

биография

Роден на 1 юли 1959 в гр. Шумен.

Средно обрaзовaние, зaвършено през 1977 г. в София. От 1977 до 1979 – службa в aрмиятa.

 

₪ ₪ ₪

академична биография

1984  магистър в Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

1989 доктор

2009 доктор на историческите науки

 

₪ ₪ ₪

заемани академични длъжности

от 2011 г. –  професор в Института за исторически изследвания, БАН

от 2000 –доцент по “История на българската държава и право” в Юридическия факултет на Варненския свободен университет.

от 2001 г. – стaрши нaучен сyтрудник II-рa степен.

от 1989 – нaучен сътрудник в секция Средновековнa история нa Бългaрия, Институт по история, БAН.

от 1986 до 1989 – докторaнт в Институтa по история. Успешно зaщитенa дисертaция през юни 1989.

19841985 – стaжант-съдия в Софийски грaдски съд.

 

₪ ₪ ₪

докторанти

Десислава Найденова (БАН – КМНЦ, 2000-2003, успешно защитила), Георги Ковачев (СУ “Св. Климент Охридски, Исторически факултет, от 2008 г.

 

₪ ₪ ₪

специализации

– St Deiniols Library, Hawarden, Wales, United Kingdom (един месец, юли-август, 2010)

– University of St. Andrews, Scotland, United Kingdom (три месеца, май-юли, 2009)

– Albright Institute for Archaeological Research in Jerusalem. three months, Andrew W. Mellon Felloship, ноември 2007- януари 2008)

– Dumbarton Oaks Library and Collection, Washington, DC, USA (два месеца, юни-август 2006)

– New Europe College, Bucharest (една година, 2003-2004)

– Law Faculty, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Cermany (DAAD fellowship за два месеца през 2002)

– American School of Classical Studies at Athens / Institute of Byzantine Research (EIE), Athens (три месеца, 2001)

-University of St. Andrews, Scotland/UK – Department of Meadiaeval history (три месеца, 2000)

– Law faculty, University of Geneva (шест месеца, 1996)

– Institute of Byzantine Studies, Athens ( IKY fellowship, една година, 1995)

Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, Rome (три месеца, 1992-1993)

– Centre d’études de la civilisation médiévale, University of Poitiers, France (един месец, 1991).

 

₪ ₪ ₪

четени курсове и лекции

– 1992 – Институциите нa къснaтa Римскa империя, СУ „Св. Климент Охридски“, Исторически фaкултет.

– 1993-1997 – История нa бългaрскaтa държaвa и прaво,  Юридически фaкултет нa Икономическия университет, Вaрнa.

1996-1997 – Институциите нa средновековнa Бългaрия, Вaрненски свободен университет.

– 1998-2003 – Средновековнa европейскa история и История нa средновековнaтa европейскa културa, Византийски институции в Нов Бългaрски университет.

Четени отделни лекции в:

– Европейския институт – Женевa,

– Женевския университет, Исторически фaкултет,

– Университетския инситут зa Изтокa в Неaпол,

– Трети Римски университет, Италия,

– Флорентинския университет в Итaлия,

– Университетa в Лa Рошел, Фрaнция.

 

₪ ₪ ₪

Учaстие в нaучни форуми: Учaстие в множество междунaродни конгреси и семинaри в София, Велико Търново, Кърджaли, Вaрнa, Рим (1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2009), Екс-aн-Провaнс (1998), Комотини (1999), Истaнбул (1999), Малта (2000), Атина (2000), Порто (Португалия, 2002), Люнебург (Германия, 2003) Александрия (Египет, 2003), Букурещ (1999, 2003, 2004), Вашингтон (2006), Тбилиси (2005, 2008), Париж (2009) и др.

 

₪ ₪ ₪

членство 

От 1997 – Междунроднa Aсоциaция „Méditerranées”, Х Пaрижки университет, Нaнтер, Фрaнция. Член на управителния съвет.

от 1999 – Междунaродно дружество зa изучaвaне нa средновековнaтa философия, Лувен-лa-Ньов, Белгия.

от 2001– Итaлиaнскa aсоциaция зa изследвaне нa светосттa, нa култовете и aгиогрaфиятa, Рим.

от 2011 – Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe, Ceraneum, Université de Łódz, Полша (2011)

 

₪ ₪ ₪

рeдационни колегии

Georgian Source studies, Грузия (от 2009);

Logos, Грузия (от 2008);

Studii şi cercetari de istorie medie, Румъния, Институт по история “Николае Иорга” при Румънската Академия (от 2008);

Medieval and Early Modern Studies for Central and Eastern Europe, Университет на Яш „Александру Иоан Куза” (от 2009), Analele Putnei (Путна, Румъния – 0т 2010).

 

₪ ₪ ₪

основни нaучни интереси

История нa държaвните институции и нa прaвото. История нa политическите и социaлни доктрини. Богословско-политически идеи. Рaботa в aрхиви и ръкописни хрaнилищa и публикувaне нa извори. Публикaции: три сaмостоятелни книги, еднaтa от които публикувaнa нa френски от Университетското издaтелство в Фрибур (Швейцaрия), и еднa съaвторскa, множество стaтии в нaучни списaния в Бългaрия, Фрaнция, Германия, САЩ, Итaлия, Чехия, Югослaвия, Гърция, Швейцaрия, Мaлтa, Румъния, Великобритания.

 


 библиография

 

книги

Институциите на средновековна България. Второ български царство (XII – XIV век), Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 1998, 420 с.

Hierarchia. L’Ordre sacré. Etude sur l’esprit romaique. Edition de l’Université de Fribourg. Freiburger Verцffentlichungen aus dem Gebiete von Staat und Kirche, Bd. 51, Fribourg en Suisse, 1997

Византийските василевси, Абагар, София, 1997, 410 p. [съавт. Ив. Божилов, И. Илиев, Хр. Димитров]

Studia Pontica, (= Méditerranées, No 26/27), Paris, L’Harmattan, 2001 [Съставител]

Покровители на Царството. Св. цар Петър и св. Параскева/Петка, София, 2004 (рец.: T. Kambourova in OChP, 71 (2005) 2, 503-503)

Ius et ritus. Rechtshistorische Abhandlungen über Ritus, Macht und Recht, herausg. von Ivan Biliarsky, Sofia, 2006, 284 p. [Съставител]

Les cultes des saints souverains et des saints guerriers et l‘idéologie du pouvoir en Europe Centrale et Orientale (Actes du colloque international, 17 janvier 2004, New Europe College, Bucarest), volume coordoné par Iv. Biliarsky, Radu G. Păun, Bucarest, 2007, 334 p.

The Biblical Models of Power and Law / Les modèles bibliques du pouvoir et du droit, ed. Ivan Biliarsky, Radu G. Păun, (= Rechtshistorische Reihe, 336), Pter Lang, Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien, 2008, 310 p.

Фискалната система на средновековна България, Пловдив, 2010, 250 p. ISBN 978-954-91983-8-6

Борилов Синодик. Издание, превод и коментар, ПАМ, Sofia, 2010, ISBN 978-954-92526-6-8 (съавтори: Ив. Божилов, А. Тотоманова). Рец.: Г. Минчев, „Бориловият Синодик 800 години по-късно”, Palaeobulgarica, 2011, 2, c. 68-84.

Word and Power in Mediaeval Bulgaria, Brill, Leiden, 2011, X+582 p., ISBN 978-90-04-19145-7

Публично- и каноничноправна лексика в Българското средновековно пространство, Varna, 2011, 490 p., ISBN 978-954-715-471-1

Сказание на Исайя пророка и формиране на политическата идеология на ранносредновековна България, Sofia, 2011, 264 p. ISBN 978-954-92526-8-2

Balkans and Caucasus. Parallel Processes on the Opposide Sides of the Black Sea, Cambridge, 2012, X+336 p. [coed. A, Oroveanu, O. Cristea] ISBN 978-1-4438-3652-4

The Tale of the Prophet Isaiah. The destiny and Meanings of an Apocryphal Text, Brill, Leiden-Boston, 2013, xii+310 p., ISBN 978-90-04-21153-7

Палеологовият Синодик в славянски превод, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013, 114 с., ISBN 978-954-07-3602-0

 

₪ ₪ ₪

статии

Scientific Symposiun to Mark Academician Ivan Dujcev’s 80th Anniversary, Bulgarian Historical Review, 1987, 4, с. 102-104. [съавт. Цв. Чолова]

Титлата ‘кесар’ в средновековна България, Исторически преглед, 11, 1989, с. 54 сл.

The Despots in Medioeval Bulgaria, Byzantinobulgarica, t. IX, Sofia, 1995, p. 121-162.

Службата на кефалиите във Второто българско царство, Търновска книжовна школа, София, 1994, t. V, p. 553-562.

Погановския поменик, Годишник на Софийския университет, ЦСВП „Акад. Ив. Дуйчев, т. 84-85 (1990-1991), с. 53-77.

Le rite du couronnement des tsars dans les pays slaves et promotion des autres axiai, Orientalia Christiana Periodica, vol. 59, fasc. 1, Rome 1993, p. 91-139.

Два наръчника за питтакиа от късното Средновековие, Зборник радова Византолошког института, т. 29-30, Белград 1991, p. 233-300.

Молитви за царя, Исторически преглед, 5, 1991, p. 74-89.

Данни за сръбски княз в писмовник от късното Средновековие,  sur un prince serbe dans un épistolier du Bas Moyen Age, ГСУ, Център за славяно-византийски проучвания „Акад. Иван Дуйчев”, т. 86 (5), 1992-1993, с. 87 сл.

Les institutions  de la Bulgarie médiévale: tainik, mystikos, Byzantinoslavica, t. LIII, 1, Prague 1992, p. 53 сл.

Les institutions de la Bulgarie médiévale: y avait-il des bans en Bulgarie d’avant la conquête turque, Bulrarian Historical Review, 1-2, 1992.

Деспот Йоан Тертер, Исторически преглед, 10, 1992, с. 3-23.

Към въпроса за административното устройство на Източна Македония около средата на XIII век, Исторически преглед, 1, 1993, с. 88-95.

Пак за добруджанските Тертеровци, Исторически преглед, 3, 1993, с. 143-147.

Il-Bulgarija: Wicc jew Irgejjen. in: Problemi Tà Llum, Valletta (Malta), sena 34, novembru 1994, p. 237-241. (на малтийски) [coaut. Darina Biliarska]

Trois institutions méconnues de la Bulgarie médiévale: варничий, варарь поварь. Ricerche slavistiche, vol. XLI, Roma 1994, p. 95-104.

Живяна история на българското право (140 години от рождението на С. С. Бобчев), Исторически преглед, 4-5, 1993, с. 179-181.

Les manuscrits slaves de la bibliothèque du monastère de Saint-Jean le Théologien à Patmos, Suvmmeikta tou` jInstitouvtou Buzantinw`n  jEreunw`n, t. 10, Athens, 1996, p. 327-337.

Папа Николай IV и българите, Исторически преглед, 5-6, 1997, с. 159-187 (съавт. Илия Илиев)

Неизползувано известие за българската история в документ на крал Шарл д’Анжу (1266-1285), Исторически преглед, 3-4, 1998, p. 167 сл. [съавт. Ил. Илиев]

La Bulgarie, l’Empire et la Papauté au Concile de Lyon II (Problèmes canoniques et politiques), (en français) Méditerranées, Paris-Montréal, 16, 1998, p. 69-88.

Un manuscrit slave du temps de Jean Mihnea vodã se trouvant au monastère hagiorite d’Iviron, Bulletin de l’Association des études du Sud-Est européen, 26-27, 1996-1997, p. 237 сл.

Universalisme romain en termes grecs, Mediterranées, No 18-19, Paris, 1999, p. 175-204.

Le Professeur Konstantin Katzarov et la science du Droit commercial, (en français et en bulgare), Konstantin Katzarov et son héritage, Sofia, 1998, p. 43-59.

Поклисарят и злосторникът, България и нейните съседи, В. Търново

Qui est iwannhs oliberos du Bernensis graecus 703 ?, Revue des études byzantines, 57, 1999, p. 277-282.

Писмо на султан Баязид II до крал Матиаш Коржин от 1487 г., Ricerche slavistiche, vol. XLIV (1997), Roma, 1999, p. 61-93.

Бележки за славянските ръкописи в светогорския монастир Ивирон, Светогорската обител Зограф, т. III, София, 1999, с. 265-269.

Време и вечност в Именника на българските ханове, Средновековните Балкани. Политика, култура, религия, София, 1999, с. 19-27.

Les circonscriptions administratives en Bulgarie au 13e siècle, Suvmmeikta, 13 (1999), p. 177-202.

Une page des relations magyaro-ottomanes vers la fin du XVe siècle, Turcica, 32, Paris, 2000, p. 291-305.

Небитието и историята, Мислите, 2000, с. 17-21.

Pont-Euxin, Studia Pontica (=Méditerranées, No26-27), Paris, 2001, p. 9-13.

Pravus et crudelis inimicus communis Ianuae et omnium Ianuensium, Studia Pontica (=Méditerranées, No26-27), Paris, 2001, p. 113-138.

Some Observations on the Administrative Terminology of the Second Bulgarian Empire, Byzantine and Modern Greek Studies, Birmingham, (25) 2001, p. 69-89.

Les perspectives des études sur les institutions du Premier empire bulgare, Buzantinov“ dovmo“, (12), 2001, p. 171-173.

Небесните покровители: св. цар Петър, Историческо бъдеще, 2001, 2, с. 32-44.

Un cosmopolitisme entre la beauté et la sainteté, Méditerranées, vol. 29, 2001, p. 39-50

Russian Documents in Patmos Monastery Prepared for Publication, Newsletter of the American School of Classical Studies at Athens, No 46, Summer, 2001, p. 13.

Quelques observations sur la réglementation du commerce de l’Etat médiéval bulgare, La pratique commerciale (= Méditerranées, No 30-31, 2001), p. 99-117 (en français)

Balik (Balivk/Mpalivka“), Egkuklopaidikov prwsopografikov lexikov Buzantiniv“ istoriva“ kai politismouv, (EPLBIP) t. D, Aqhvna, 2002, p. 156-157

Beda Venerabilis (Bevda“ o Aidevsimo“), EPLBIP, t. D, Aqhvna, 2002, p. 304-306 (coaut. A. Savvodis)

Bela (Bevla“) EPLBIP, t. D, Aqhvna, 2002, p. 309-313 (coaut. A. Savvidis, D. Kyminas)

Средновековна България – Царството и народа, ПOЛIXPONION. Сборник в чест на Ив. Божилов, София, 2002, с. 25-40

Един български препис на молитвата към Пресветата Богородица на св. Петър Черноризец (BAR, Mss. Sl. 219), Palaeobulgarica, XXVII (2003), 4, c. 85-91. (en bulgare)

L’histoire et l’identité, Revue des etudes sud-est européennes, XLI, 1-4, 2003, p. 33-55

La responsabilité liée au droit d’asile dans la plus ancienne loi slave, Responsabilité et l’Antiquité, vol. 2 (=Méditerranées, No 36), 2003, p. 15-32.

Saint Constantin, Mont Athos et l’idée de la sainteté de l’Empire durant la Turcocratie. Diritto @ storia 2 (2003), http://www.dirittoestoria.it/memorie2/Testi%20delle%20Comunicazioni/Biliarski-Saint-Constantin.htm

Les chartes des tsars bulgares et leur terminologie juridique, New Europe college, Regional program 2002-2003/2003-2004, Bucharest, 2004, p. 177-211.

Молитвы на сон грядущий et le rite du couronnement, Studii şi materiale de istorie medie, vol. XXII, Bucureşti, 2004, p. 209-216.

Le titre imperial des sultans ottomans à travers leurs actes slaves du XV siécle, Revue des etudes sud-est européennes, XLII, 1-4, Bucarest 2004, 15-24.

La théologie d’histoire et l’im age de soi (un exemple de la Bulgarie médiévale), in: Intelect et imagination dans la Philosophie Médiévale. Actes du XIe Congrès Insternational de Philosophie Médiévale de la Société Internationale pour l’Etudes de la Philosophie Médiévale (S.I.E.P.M.), Porto, du 26 au 31 août 2002, éd. M. C. Pacheco, J. F. Meirinhos, (= Mediaevalia. Textos e estudos, vol. 23), 2004, p. 319-333

Славянските ръкописи от Ставрополеос (Букурещ), Palaeobulgarica, XXIX (2005), 1, 84-106. [coauteurs Eva Barabás]

La demeure et la corne de l’Empire, Orientalia Christiana Periodica, vol. 69, fasc. I, 2003, p. 179-197.

Bulgarien, Nadwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, herausg. A. Cordes, H. Lück und D. Werkmüller, 2. Auflage, Erich Schmidt Verlag, 712. [coaut. Th. Piperkov]

The State Monopoly of Power in the Medieval Orthodox State and the Conception of the State-Church, Kultur- und rechtshistorische Wurzeln Europas, Hrsg. von J. Wolff (= Studien zur Kultur- und Rechtsgeschichte, Hrsg. J. Wolff und G. Lingelbach,  Bd. 1), Mönchengladbach, 2005, p. 89-102.

Света Гора като свещено място за Православието, Love of Learning and Devotion to God in Orthodox Monasteries, Belgrade/Columbus, 2006, с. 211-220.

За датата на успението на цар Петър и за култа към него, Тангра. Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Васил Гюзелев, София, 2006, с. 543-557. (coaut. М. Йовчева)

Contribution à l’étude du culte de Saint Constantin en Valachie au XVIIème siècle. Le canon de prière de  BAR, Mss. Sl. 778, Revue des études sud-est européennes, XLIV, Bucarest,  2006, p. 153-176.

Mutaberis in virum alium. Observations sur certains problèmes juridiques, liés à l’onction royale, Ius et ritus. Rechtshistorische Abhandlungen über Ritus, Macht und Recht, herausg. von Ivan Biliarsky, Sofia, 2006, p. 83-125

Aelia Verina = Bhrivna Ailiva, Egkuklopaidikov proswpografikov lexikov Buzantinhv“ istoriva“ kai politismouv (EPLBIP), t. E, Aqhvna, 2006, s. 45-46.

Victor Vitensis = Bivktwr, EPLBIP, t. E, Aqhvna, 2006, s. 62.

Victor Tonnensis = Bivktwr, EPLBIP, t. E, Aqhvna, 2006, s. 63.

Voisil = Boi>s/s/ivl/a“, EPLBIP, t. E, Aqhvna, 2006, s. 139-141 (coaut. I. Laskaratos)

Boioannes famille = Boi>wavnnai / Boi>wannhvdwn oikov“, EPLBIP, t. E, Aqhvna, 2006, s. 144-146 (coaut. R. Radić)

Gelasius de Cyzicus = Gelavsio“ Kuzivkou, EPLBIP, t. E, Aqhvna, 2006, s. 252-253

Goudeles famille = Goudevlai / Goudevlidwn oikov“, EPLBIP, t. E, Aqhvna, 2006, s. 378-380 (coaut. R. Radić)

Dobrotitsa, despote = Dobrodivtsa, despovth“, Egkuklopaidikov proswpografikov lexikov Buzantinhv“ istoriva“ kai politismouv (EPLBIP), t. ST, Aqhvna, 2006, s. 206-207.

Domitius Alexander = Domivtio“ Alevxandro“, EPLBIP, t. ST, Aqhvna, 2006, s. 212-213.

Dorotheus de Beyrouth = Dwrovqeo“ th“ Bhrutouv, EPLBIP, t. ST, Aqhvna, 2006, s. 238-239.

Irene de Chrysobalaton = Eirhvnh Crusobalavntwn, EPLBIP, t. ST, Aqhvna, 2006, s. 259-260.

Eltimir = Eltimivr, EPLBIP, t. ST, Aqhvna, 2006, s. 280-281.

Flavius Eugenius = Eugevnio“, Flavbio“, EPLBIP, t. ST, Aqhvna, 2006, s. 317-318.

Eudocia Ingerina = Eudovkia Iggerivna, EPLBIP, t. ST, Aqhvna, 2006, s. 328-329 (coaut. A. Savvidis)

Eudokimos, saint = Eudovkimo“, avgio“, EPLBIP, t. ST, Aqhvna, 2006, s. 335-336.

Aelia Eudoxia = Eudoxiva, Ailiva, EPLBIP, t. ST, Aqhvna, 2006, s. 336-337.

Eunapius de Sardes = Eunavpio“ Savrdewn, EPLBIP, t. ST, Aqhvna, 2006, s. 350-351.

Eutropius = Eutrovpio“, EPLBIP, t. ST, Aqhvna, 2006, s. 371-373.

Eutychius = Eutuvcio“, EPLBIP, t. ST, Aqhvna, 2006, s. 374-375.

La translation des reliques à la capitale du Second empire bulgare et les idées du pouvoir, Liturgia e agiografia tra Roma e Costantinopoli, (= *Analevkta KruptofevrjrJh“, 5), Grottaferrata, 2007, p. 329-338.

The Cult of Saint Petka and the Constantinopolitan Marial Cult, Les cultes des saints souverains et des saints guerriers et l‘idéologie du pouvoir en Europe Centrale et Orientale (Actes du colloque international, 17 janvier 2004, New Europe College, Bucarest), volume coordoné par Iv. Biliarsky, Radu G. Păun, Bucarest, 2007, p. 81-104

The Birth of the Empire by the Divine Wisdom and the Ecumenical Church (Some observations on the Ethiopian Book of Kebra Nagast), The Biblical Models of Power and Law / Les modèles bibliques du pouvoir et du droit, ed. Ivan Biliarsky, Radu G. Păun, (= Rechtshistorische Reihe, 336), Pter Lang, Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien, 2008, p. 23-43

La ‘Terra Albanese’ nel sistema amministrativo bulgaro, Vocaţia istoriei, Prinos profesorului Şerban N. Papacostea, Brăila, 2008, p. 259-270

Deux ensembles des rites du passage concernant la personne et la Res publica : Baptême/Onction et Mariage/Couronnement, Personne et Res publica, éd. J. Bouineau, vol. I, L’Harmattan, Paris, 2008, p. 239-253

Două manuscrise moldoveneşti din colecţia mănăstirii Schimbarea la Faţă de la lângă Veliko Târnovo, Analele Putnei, IV, 2008, 1, p. 197-204

Към изследването на връзките на българи със Синайския монастир Св. Екатерина (Mss Sin. Slav. 15), Palaeobulgarica, 2008, 3, с. 95-106

Примери за ранно влияние на Империята върху формирането на българската публичноправна терминология: воевода, чигот, чванчий (Examples for Early Influence of the Empire on the Forming of the Bulgarian Public Terminology: Voevoda, Chigot, Chvanchiy), Исторически преглед, 5-6, 2008, 16-27

Saint Jean de Rila et saint tsar Pierre. Les destins de deux cultes du Xe siècle, Byzantium and the Bulgarians (1018-1185), Institute for Byzantine Research, International Symposium 18, Athens, 2008, 161-174

Цар Арев (бележки върху българската апокрифна летопис от XI век), Средновековието в огледалото на един филолог, Кирило-Методиевски студии, кн. 18, 2009, с. 441-447

O mărturie despre viaţa culturală a oraşului Nicopol după expediţia lui Mihai Viteazul (Ms. Sin. sl. 15), Revista istorică, XX, 2009, nr. 5-6, p. 419-425

Translatio imperii et les formules verbales et les images d’éloge de souverain (le cas de la Bulgarie médiévale), Diritto @ storia, Nо 8 – 2009, Memorie // XXIX – Roma – Terza – Roma [coaut. M. Tsibranska] http://www.dirittoestoria.it/8/Memorie/Roma_Terza_Roma/Biliarski-Tsibranska-Translatio-Imperii-eloge-souverain.htm

La ville, les héros et l’Univers , Forma formans. Studi in onore di Boris Uspenskij(ISBN: 978-88-7092-303-2), vol. I, Napoli, 2010, p. 63-76.

Old Testament Models and the State in Early Medieval Bulgaria, Old Testament in Byzantium, Dumbarton Oaks Byzantine Symposia and Colloquia, Harvard University Press, Washington D. C., 2010, p. 255-277

Notes on the Ruler’s Power Succession in Mediaeval Bulgaria, Georgian Source Studies, t. XII, Tbilisi, 2010, p. 48 ff. ISSN 1987-9563

Озия, цар на Изтока, Филология, история, изкуствознание. Сборник изследвания в чест на проф. дфн Стефан Смядовски, Сoфия, 2010, с. 137-149

Le traité entre le despote Jean Terter et les Génois du 27 mai 1387, Commentationes historiae iuris helveticae, t. VII, 2011, p. 1-22

Introduction, Balkans and Caucasus. Parallel Processes on the Opposide Sides of the Black Sea, Cambridge, 2012, p. 1-9 (coauth. Ovidiu Cristea and Anca Oroveanu)

An Example of the Idea of Davidic Kingship on Both Sides of the Black Sea: Tsar Izot, his Archetypes and his Antagonists, Balkans and Caucasus. Parallel Processes on the Opposide Sides of the Black Sea, Cambridge, 2012, p. 116-142

За един композитен тип и за Палеологовия вариант на славянския Синодик в Неделята на Православието, Palaeobulgarica, XXXVI (2012), 1, с. 51-65 [съавт. М. Цибранска-Костова]

Deux toponymes cités dans un apocryphe bulgare: Breznik et Dobrič, Aut viam inveniam, aut faciam. In honorem Ştefan Andreescu, ed. O. Cristea, P. Zahariuc, Gh. Lazăr, Iaşi, 2012, p. 613-621

Договорът на деспот Йоан Тертер с генуезците от 1387 г. (Правни и политически проблеми), Годишник на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, т. XVI, 2010 (излязъл 2012), с. 118-139.

Врàта у пòле, (Не)станалото правово общество в България, съст. И. Христов, София, Център за академични изследвания, 2012, с. 114-135.

Notes sur lr Mss. sl. 219 de la Bibliothèque de lÁcadémie roumaine et sur quelques texts s’y trouvant, Istoria:Utopie, amintire şi proiect de viitor. Studii de istorie oferite Profesorului Andrei Pippidi la împlinirea a 65 de ani, ed. Radu Păun, Ovidiu Cristea, Iaşi, 2013, p. 283-301

За вечето и Синклита, Quod Deus vult! Сборник в чест на проф. дин Красимира Гагова, София, 2013, http://www.mediaevalia.eu/index.php/qmediaevaliaq/in-honorem  16 .Х. .2013

Patria Athonensia and Отьчьстви­ сzтûª горû: A 16th Century Slavonic Source about the Zographou Monastery, Scripta and e-Scripta, vol. 12, 2013, p. 41-56 [съавт. М. Цибранска-Костова]

 

₪ ₪ ₪

рецензии

С. Свердлов, От Закона русского к Русской правде, Bulgarian Historical Review, 3, 1990, р. 96-99.

Книга за европейската идентичност (Histoire de l’Europe, Paris, Seuil, 1992), Исторически преглед 8-9, 1992, с. 149-152.

Ant. Franchi, Nicolaus papa IV 1288-1292 (Girolamo d’Ascoli), Ascoli Piceno 1990, Исторически преглед, 1993, 2, p. 158-160.

Louis Carlen. Zeremoniell und Symbolik der Päpste im 15. Jahrhundert, Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, Bd. 39, Universität Verlag, Freiburg, Schweiz, 1993, Исторически преглед, 6, 1993, с. 143-145.

L’idea di Roma a Mosca nei secoli XV-XVI, Fonti per la storia del pensiero sociale russo – Идея Рима в Москве XV-XVI века. источники по истории русской общественой мысли (Università di Roma „La sapienza“, Accademia delle scienze dell’URSS, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Da Roma alla Terza Roma. Collezione diretta da Pierangelo Catalano e Paolo Siniscalco, Documenti -I), Roma, Editrice e Libreria Herher, 1993, pp. LXXXVII+449+7 tavole a colori., in Orientalia Christiana Periodica, vol. 60, 2, 1994, p. 700-703.

Paul Magdalino, The Empire of Manuel I Komnenos, 1143-1180. Cambridge, University Press, 1993, XXVI+557 p., Родина, 3, 1996, p. 167 sq.

Нова книга за Добруджа през Средновековието (В. Гюзелев, Очерци върху историята на българския североизток и Черноморието (кр. на XII – нач. на XV век, София, 1995), Palaeobulgarica, XX (1996), p. 82 сл.

Ив. Божилов, Българите във Византийската империя, София, 1995, Orientalia Christiana Periodica, vol. 63, fasc. II, Roma, 1997, p. 512-514.

Buzavntio kaiv Serbiva katav ton ID* aiwvna, Institouvto Buzantinwvn Ereunwvn (Dievqnh sumpovsia, 3), Aqhvna 1996, 432 s., Orientalia Christiana Periodica, vol. 63, fasc. II, Roma, 1997, p. 514-517.

Giraudo, G. Maniscalco Basile, Lessico giuridico, politico ed ecclesiastico della Russia del XVI secolo, Da Roma alla Terza Roma, Lessici, I, Roma, Herder ed., 1994, CCCVIII+1103 pp., (compte rendu en bulgare), Исторически преглед, 5-6, 1998, p. 237 suiv. [съавт. К. Станчев]

Boško Bojoviæ, L’idéologie monarchique dans les hagio-biographies dynastiques du Moyen âge serbe, Orientalia Christiana analecta, 248, Roma, 1995, LII+728 p., Историческо бъдеще, 1, 1998, p. 216-218.

Jacques Bouineau. Histoire des institutions (Ier-XVe siècle), Paris, Litec, 1994, X+648 p., Etudes balkaniques, 2000, 2, p. 152-153.

Louis Carlen, Maria im Recht, (= Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, Bd. 50), Universitätsverlag, Freiburg/Schweiz, 1997, VIII+258 S. + 45 Bilder, Историческо бъдеще, [съавт. Т. Пиперков]

Hans Hattenhauer. Europäische Rechtsgeschichte. 2. Auflage, Heidelberg, 1994, X+825 p., Rodina, 1998

Învãþãturile lui Neagoe Basarab cãtre fiul sãu Theodosie, Versiunea originalã, Transcriere, traducere în limba românã ºi studiu introductiv de G. Mihãilã, cu prefaþã de Dan Zamfirescu, Editura Roza Vânturilor, Bucureºti, 1996, CXCVI+430 p. Etudes balkaniques

*Alevxhs G. K. Sabbivdhs, OiJ Tou`rkoi kaiV toV Buzavntio, t. A*, Pro-*OqwmanikaV fuvla sthVn *Asiva kaiV staV Balkavnia, *Aqhvna, 1996, 254 s., Istoricesko budeshte

Egkuklopaidiko proswpografiko lexiko Buzantinhs istorias kai politismou, epimeleiva ekdovsh“ Alexhs G. K. Sabbidhs,  vEkdosei“ Metrovn-Iwvlko“, Tom. A* – B*, Aqhvna, 1996-1997, Bulgarian historical review, 3-4, 1998, p. 235-237.

Egkuklopaidiko proswpografiko lexiko Buzantinhs istorias kai politismou, epimeleiva ekdovsh“ Alexhs G. K. Sabbidhs,  vEkdosei“ Metrovn-Iwvlko“, Tom. G* (Antivoco“-Ayivmaro“), Aqhvna, 1998, 334 s., Etudes balkaniques, 1-2, 1999, p. 239-240.

Boško Bojoviæ, Raguse et l’Empire ottoman (1430-1520). Les actes impériaux ottomans en vieux-serbe de Murad II à Selim Ier, Paris, 1998, LII+414 p., (review in French), Revue des études du Sud-Est européen, Bucarest, [съавт. E. Давидова]

Ruth Juliaba Macrides, Kinship and Justice in Byzantium, 11th-15th Centuries, AshgateVariorum, Aldershot-Brookfield, USA – Singapore – Sydney, 1999, pp. viii+320, Orientalia Christiana Periodica, vol. 66, 2000, 2, p. 459-461.

Uspenskij, Tsar i patarirch. Charisma vlasti v Rossii (Vizantijskaja model’ i ee russkoe pereosmislenie), Moskva, 1998, 676 pp., BuzantinoV“ dovmo“, 10-11, Qessalonivkh (1999-2000), p. 364-366.

Sinicyna, Tretij Rim. Istoki i evoljucija russkoj srednevekovoj koncepcii (XV-XVI vv.), Moskva, 1998, 410 p., Méditerranées, No 25, 2000, p. 151-153.

Identité et pouvoir (Deux livres de B. A. Uspenskij), Историческо бъдеще, 2001, 1, p. 216-218.

Няколко думи за Женева и за професор Алфред Дюфур, в: А. Дюфур, История на Жеднева, София, 2002, с. 139-141

Четката на евангелист Лука (M. Bacci, Il pennello dellEvangelista. Storia delle imagini sacre attribuite a san Luca, Piccola Biblioteca Gisem, 14, Pisa, 1998, 440p. 27 ill.), Проблеми на изкуството, 1, 2004, с. 63 (съавт. Е. Бакалова).

Теофанов, Цв., Арабската средновековна култура: от езичеството към исляма, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, No 439, 2004, 895 pp., in: RomanoArabica, IV, 2004, p. 91-92. [Съавт. И. Вайновски-Михай]

Ал. Фотић, Света Гора и Хиландар у Османском царству XVXVII век, Београд, 2000, 498 p., Revue des études sudest européennes, 2004, 1-4, 346-347

Bălan, C. Inscripţii medievale şi din epoca modernă a României. Judeţul istoric Vâlcea (se. XIV-1848) [=Les inscriptions médiévales et de l’époque moderne en Roumanie. Département historique de Valcea (XIVe siècle – 1848)], Editura Academiei Române, Bucureşti 2005, pp. XXXVI+1348, Orientalia Christiana Periodica, vol. 73, fasc. I, 2007, p. 265-267

Николов, А. Политическа мисъл в ранносредновековна България (средата на IX-края  на Х век), Парадигма, София 2006, сс. 352, Orientalia Christiana Periodica, vol. 73, fasc. I, 2007, p. 284-296 [coaut. M. Tsibranska]

Цибранска-Костова, М. Етюди върху кирилската палеотипия XVXVIII в., София, ИК, „Гутенберг”, 2007, 202 с., Orientalia Christiana Periodica, vol. 73, fasc. II, 2007, p. 567-568.

Magdalino, P. and M. Mavroudi, The Occult Sciences in Byzantium, La Pomme d’or, Geneva, 2006, pp. 468, Orientalia Christiana Periodica, vol. 73, fasc. II, 2007, p. 556-558.

Атанасова, Д., Мъченици, текстове, контексти. Мъченическите повестования в ръкопис Nо 1039 от Народната библиотека “Св. Кирил и Методий” [I. Biliarsky-M. Tsibranska], Orientalia Christiana Periodica (ISSN 0030-5375), 75 (2009), I, 508-509

Божилов, Ив., Византийският свят, Orientalia Christiana Periodica (ISSN 0030-5375), 75 (2009), I, 515-517

Марjановић-Душанић См., Свети краљ. Култ Стефана Дечанског, Orientalia Christiana Periodica (ISSN 0030-5375), 75 (2009), I, 524-526

Тотоманова, Анна-Мария, Славянската версия на хрониката на Георги Синкел, Orientalia Christiana Periodica (ISSN 0030-5375), 75 (2009), I,  535-537

A propos de la Théorie de la nationalization du Professeur Konstantin Katzarov (1898-1980), Commentationes historiae iuris helveticae, t. VIII, Bern, 2012, p. 133-135

Божилов, Ив., Византийският свят, С. Анубис, 2008, 704 с., Старобългарска литература, т. 43-44, 2010-2011, 278-282

Irfan Shahîd, Byzantium and the Arabs in the Sixth Century, vol. 2, part 2, Economic, Social, and Cultural History, Dumbarton Oaks, Washington, D.C., 2009, xxiv+393 p., Bulgarian Historical Review, 1-2, 2011, p. 217-219

Каприев, Г., Византийска философия. Четири центъра на синтеза, Orientalia christiana periodica, vol. 78 (2012), fasc. I, p. 237-239.

Timotin, Andrei, Visions, prophecies et pouvoir à Byzance. Etudes sur l’hagiographie méso-byzantine (IXe – XIe siècles), Orientalia christiana periodica, vol. 78 (2012), fasc. I, p. 257-260. [съавт. E. Firea]

Tsibranska-Kostova, M., Покайната книжнина на българското Средновековие IXXVIII век (езиково-текстологични и културологични аспекти), Orientalia christiana periodica, vol. 78 (2012), fasc. I, p. 260-263

V. Tăpkova-Zaimova, A. Miltenova, Historical and Apocalyptic Literature in Byzantium and Medieval Bulgaria, East-West Publishers, Sofia, 2011, pp. 605, Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre, 2, Łódź, 2012, p. 235-236

 

₪ ₪ ₪

статии в периодичен печат и популярни статии

Цар Петър (1186-1196), Българска корона, No33, 21 ноември 1991

Цар Йоан I Асен (1186-1196), Българска корона, No34, 28 ноември 1991

Цар Йоан II Асен (1218-1241), Българска корона, No37, 19 декември 1991

Цар Теодор Светослав (1300-1321), , No 3, 23 януари 1992

Цар Михаил III Шишман (1323-1330), Българска корона, No4, 30 януари 1992

Между евангелиста Матей и Робеспиер, Отечествен вестник, No14499, год. LI, 5 май 1994

Не кради (Изход 20, 15), Култура, No 10 (1969), год. XLI, 7 март 1997

Aujtokratoriva h} qavnato“, Култура, No 37, 19 септември 1997

De imaginationisbus imaginis Dei, Култура, no 31, 7 август 1998

Hierarchia, Култура, No 39, 2 октомври 1998

Стълб и крепило на истината (I Томотей, 3, 15), Култура, No 42, 23 октомври 1998

Pro aris et focis, Култура, бр. 30, 30 юли 1999

In principio erat Verbum, Култура, Брой 5 (2577), 10 февруари 2010

Библиотеката на Уилиам Гладстон, Култура, бр. 6 (2624), год. LV, 18 февруари 2011

 

₪ ₪ ₪


 

 

 

Реклама