Атанас Стаматов

Prof_Atanas_Stamatov_cv₪ ₪ ₪

академична биография

1977  магистър по философия и социология на СУ „Св. Климент Охридски”

1985 доктор по философия

2000 доктор на философските науки

 

₪ ₪ ₪

научни интереси

История на философията (история на българскатафилософска култура); Философия на историята; Историография; Културна антропология.

 

₪ ₪ ₪

заемани академични длъжности и членства в научни организации

Професор по история на философията в катедра „Философски и социални науки” на Хуманитарния департамент при МГУ „Св. Иван Рилски” (2001);

 • Хоноруван преподавател по история на българската философска култура в катедра „История на философията” на Философски факултет при СУ „Св. Климент Охридски” (2000);
 • Член-основател на Института за българска философска култура, председател наУправителния съвет (2011);
 • Член-основател на Института по средновековна философия и култура (2000);
 • Член-основател на философската поредица „Семинар-333” (1994);
 • Отговорен редактор на сп. „Известия” на Хуманитарния департамент при МГУ„Св. Иван Рилски” (2001-2005);
 • Член на редколегията на сп. „Философски преглед” (1991-1993).

 

₪ ₪ ₪

по-важни публикации и проекти

 

книги

 • 2000, Идеи за историята в българската културфилософска книжнина (1878-1948), С., ИК „Св. Иван Рилски”, 220 с.;
 • 1997, Tempora incognita на ранната българска история, С., ИК „Св. Иван Рилски”, 143 с. с прил.;
 • 1996, Европейски проекции върху българската философска култура, ВТ, 144 с.;
 • 1994, Памет без давност – болка без лек, С, ИК „Св. Иван Рилски”, 108 с (в съавт.);
 • 1987, Увод във философско-методологическите проблеми на геологията, С., ПБ на МКНП, 121 с.

 

автор, съставител и отговорен редактор в по-важни проекти

 • 2011, Атлас „Българските земи в средновековната арабописмена картографскатрадиция (ІХ-ХІV в.) //Atlas “The Bulgarian Lands in Medieval Arabic. CartographicTradition (9th-14th centuries) “, С., ЦИБ, 308 с. (под печат);
 • 2009, Философският ХХ век в България – Т. ІІ. Диалогични полета //„Критика ихуманизъм”, кн. 28, 414 с.;
 • 2008, Атлас „Българските земи в европейската картографска традиция (ІІІ-ХІХ в.)”/Atlas “The Bulgarian Lands in the European Cartographic Tradition (3rd-19th centuries) “,С., ЦИБ, 586 с.;
 • 2008, Философският ХХ век в България – Т. І. Философската публичност, С.,„Изток-Запад”, 448 с.;
 • 2008, Георгов, Иван Лекции по история на философията, С., УИ „Св. КлиментОхридски”, 716 с.;
 • 2002, Философия на историята в България (1878-1948), С., АИ „Проф. М. Дринов”;
 • 2002, Подбрани извори за българската история – Т. І. Древните българи и земите наБалканския полуостров до VІІ в., С., ЦИБ, 167 с.;
 • 2000, Българската философска култура през ХІХ-ХХ век. Биографично-библиографски справочник, С., ЛИК, 308 с.

 

₪ ₪ ₪


 

 

Реклама