Тома от Аквино. Сума на теологията ІІI

Thomas Aquinas, Summa theologicae Pars secunda. Secunda pars [Strassburg, Johann Mentelin, not after 1463]

Тома от Аквино: Сума на теологията, част ІІІ, превод от латински език Цочо Бояджиев

[непубликувани преводи, предоставени на сайта от преводача, предназначени за лично ползване; предстои публикация]

₪₪₪

Пролог

І. Относно уместността на въплъщението

ІІ. За начина на единение на въплътеното Слово с оглед на самото единение

ІІІ. За единението от гледна точка на приемащото лице

ІV. За единението от гледна точка на приетото

V. За приемането на частите на човешката природа

VІ. За реда на приемането

VІІ. За благодатта на Христа като отделен човек

VІІІ. За благодатта на Христа като глава на Църквата

ІХ. За знанието Христово изобщо

Х. За блаженото знание на душата Христова

ХІ. За вложеното или влятото в душата на Христа знаниe

ХІІ. За придобитото или опитното знание на душата Христова

ХІІІ. За силата на Христовата душа

ХІV. За телесните недъзи, които Христос приел в човешката си природа

ХV. За душевните недостатъци, които Христос е приел в човешката си природа

ХVІ. За подобаващото на Христа по битие и ставане

ХVІІ. За единството на Христа по битие

ХVІІІ. За единството на Христа по воля

ХІХ. За единството на Христовото действие

ХХ. За Христовото подчинение на Отца

ХХІ. За молитвата Христова

ХХІІ. За свещенослужението на Христа

ХХІІІ. Дали подобава Христос да е осиновен

ХХІV. За предопределението на Христа

ХХV. За почитанието на Христа

ХХІV. За Христа като посредник между Бога и човеците

ХХVІІ. За освещаването на Присноблажената Дева

ХХVІІІ. За девството на Божията майка

ХХІХ. За сгодеността на Божията майка

ХХХ. За благовещението на Присноблажената Дева

ХХХІ. За материята, от която е било заченато тялото на Спасителя

ХХХІІ. За действуващото начало при зачеването на Христа

ХХХІІІ. За начина и реда на зачеване на Христа

ХХХІV. За съвършенството на заченатия младенец

ХХХV. За раждането на Христа

ХХХVІ. За явлението на новородения Христос

ХХХVІІ. За обрязването на Христа и за останалите законови предписания относно детето Христос

ХХХVІІІ. За Иоановото кръщение

ХХХІХ. За кръщението на Христа

XL. За Христовия начин на живо

XLI. За изкушението на Христа

XLII. За Христовото учение

XLIII. За сторените от Христа чудеса изобщо

XLIV. За отделните видове чудеса

XLV. За Христовото преображение

XLVI. За страданието Христово

XLVII. Относно действуващата причина за Христовото страдание

XLVIII. За начина на въздействие на Христовото страдание

XLIX. За последиците от Христовото страдание

L. За смъртта на Христа

LI. За погребението на Христа

LII. За слизането на Христа в преизподнята

LIII. За възкресението на Христа

LIV. За качеството на възкръсналия Христос

LV. За явяването на възкресението

LVI. За причинността на Христовото възкресение

LVII. За възнесението на Христа

LVIII. За сядането на Христа отдясно на Отца

LIX. За властта на Христа да съди

LX. Що е тайнство

LXI. За необходимостта от тайнствата

LXIІ. За основния резултат от тайнствата, който е благодатта

LXIII. За другия резултат от тайнствата, който е печатът

LXIV. Относно причините за тайнствата

LXV. За броя на тайнствата

LXVI. За тайнството кръщение

LXVII. За служителите, чрез които се предава тайнството кръщение

LXVIII. За приемащите кръщението

LXIX. За резултатите от кръщението

LXX. За обрязването

LXXI. За катехизма и екзорцизма

LXXII. За тайнството миропомазване

LXXIII. За тайнството причастяване

LXXIV. За материята на това тайнство

LXXV. За превръщането на хляба и виното в тялото и кръвта Христови

LXXVI. За начина, по който Христос е в това тайнство

LXXVII. За оставащите при това тайнство акциденции

LXXVIII. За формулата на това тайнство

LXXIX. За резултатите от това тайнство

LXXX. За употребата или приемането на това тайнство

LXXXI. За употребата на това тайнство от Христа при първото му установяване

LXXXII. За служителя на това тайнство

LXXXIII. За обряда на това тайнство

LXXXIV. За покаянието като тайнство

LXXXV. За покаянието като добродетел

LXXXVI. За резултата от покаянието с оглед опрощаването на смъртните грехове

LXXXVII. За опрощаването на простимите грехове

LXXXVIII. За възвръщането на греховете, опростени след покаяние

LXXXIX. За придобиването отново на добродетелите чрез покаянието

XC. За частите на покаянието изобщо

₪₪₪

Реклама