Тома от Аквино. Сума на теологията І

Тома от Аквино: Сума на теологията І, превод от латински Цочо Бояджиев, „Изток-Запад“, С. 2005, с. 1768.

Реклама