за Института

 Институтът за средновековна философия и култура – София е основан на 19 декември 2000 г. с директор проф. Цочо Бояджиев, който институт към днешна дата притежава библиотека, в която се намират критически и оригинални латински и гръцки текстове, често единствени екземпляри в България, които са достъпни за студентите и учените, желаещи да работят в сферата на философската медиевистика.

ИСФК е наследник на създаденото в началото на 90-те години на ХХ в. Българско общество за изследване на средновековната философия, чиито основни задачи са посочени в приетия на 25 май 1992 година в Софийския университет Устав на българското общество за изследване на средновековната философия (публикувано в сп. Философски преглед 2/1992, стр. 101-104), където фигурират цели като насърчаване изследванията върху средновековната философия и популяризирането й  чрез преводи, издаване на средновековни философски текстове и техни интерпретации, както и организиране на научни конференции, посветени на средновековната философия и участие в международни такива, установяване на връзки с аналогични дружества в страната и чужбина и осигуряване на стипендии за изследване на средновековната философия, насърчаване на преподавателската дейност, свързана с този културен и философски период.

Наред с това, ИСФК инкорпорира формално неформално определяната като Българска школа по философска медиевистика, чието начало символично се определя с първия семинар, проведен в гр. Елена през лятото на 1984 г. и който вече представлява регулярна лятна школа по средновековна философия и култура. Това е първата философска школа в България, притежаваща систематичени строго специализиран характер, която в момента продължава своята активна научно-изследователска дейност.

₪₪₪

библиография

Стаматов, А.Юбилейно за българската философска медиевистика’, Архив за средновековна философия и култура, Свитък XXI, стр. 397-405.

Динева, Г., ‘1984’, . В: Ц. Бояджиев, Г. Каприев и А. Шпеер (изд.), Архив за средновековна философия и култура, Свитък ХХI, Изток-Запад, София, 2015, стр. 407-412.

Динева, Г., ‘Българската школа по философска медиевистика‘. Критика и хуманизъм, кн. 28/1, 2009, стр. 287-298.
Каприев, Г., ‘За развоя на философската медиевистика в България’, ИЗВЕСТИЯ на Хуманитарния департамент в МГУ „Св. Иван Рилски”, т. VI, 2006.
Каприев, Г., ‘Българската школа по философска медиевистика‘, Критика и хуманизъм, бр. 10, 2001, стр. 105-124.
Стаматов, А., ‘Проф. д.ф.н. Цочо Бояджиев – доайен на българската школа по философска медиевистика – на 50 години’, ИЗВЕСТИЯ на Хуманитарния департамент в МГУ „Св. Иван Рилски”, т. I., 2001.